Bảo quản màng lọc không khí như thế nào tốt nhất: Mức độ rõ ràng và phương thức giới định trong môi trường