Quan sát ánh mắt để đoán biết tâm lý: Nếu bạn chú ý quan sát ánh mắt hoặc nhãn thần của