Trả góp, biến bại thành thắng: Những người đã có kinh nghiệm kinh doanh đều biết sức mua